Alexis

Shirred Shirt

$ 499.00

$ 290.00

Alexis

Silk Tie Shirt

$ 590.00

$ 390.00

Alexis

Kaiya Jumpsuit

$ 990.00

$ 690.00

Alexis

Dolci Dress

$ 890.00

$ 690.00

Alexis

Justinia Black Dress

$ 1,990.00

$ 1,090.00

Alexis

Raina Cherry Dress

$ 1,890.00

$ 990.00

Alexis

Justinia Cherry Dress

$ 1,990.00

$ 1,090.00

Alexis

Valdas Skirt

$ 1,090.00

$ 590.00

Alexis

Felicity Gown

$ 1,450.00

$ 890.00

Alexis

Marseille Dress

$ 1,090.00

$ 690.00

Alexis

Livie Dress

$ 599.00

Alexis

Karolina Dress

$ 1,390.00

$ 890.00

Alexis

Angelia Dress

$ 1,290.00

$ 890.00

Alexis

Nena Pinafore

$ 890.00

$ 490.00

Alexis

Everette Pants

$ 690.00

$ 390.00

Alexis

Cadiz Dress

$ 750.00

$ 450.00

Alexis

Raine Rose Jumpsuit

$ 990.00

$ 590.00

Alexis

Godiva Top

$ 690.00

$ 345.00

Alexis

Jameela Dress

$ 790.00

$ 330.00

Alexis

Geras Skirt

$ 690.00

$ 300.00

Alexis

Shirred Shirt

$ 499.00

$ 290.00

Alexis

Silk Tie Shirt

$ 590.00

$ 390.00

Alexis

Kaiya Jumpsuit

$ 990.00

$ 690.00

Alexis

Dolci Dress

$ 890.00

$ 690.00

Alexis

Justinia Black Dress

$ 1,990.00

$ 1,090.00

Alexis

Raina Cherry Dress

$ 1,890.00

$ 990.00

Alexis

Justinia Cherry Dress

$ 1,990.00

$ 1,090.00

Alexis

Valdas Skirt

$ 1,090.00

$ 590.00

Alexis

Felicity Gown

$ 1,450.00

$ 890.00

Alexis

Marseille Dress

$ 1,090.00

$ 690.00

Alexis

Livie Dress

$ 599.00

Alexis

Karolina Dress

$ 1,390.00

$ 890.00

Alexis

Angelia Dress

$ 1,290.00

$ 890.00

Alexis

Nena Pinafore

$ 890.00

$ 490.00

Alexis

Everette Pants

$ 690.00

$ 390.00

Alexis

Cadiz Dress

$ 750.00

$ 450.00

Alexis

Raine Rose Jumpsuit

$ 990.00

$ 590.00

Alexis

Godiva Top

$ 690.00

$ 345.00

Alexis

Jameela Dress

$ 790.00

$ 330.00

Alexis

Geras Skirt

$ 690.00

$ 300.00